pedagog szkolny

Zwróć sie do pedagoga gdy:

 1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 5. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 6. Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 7. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 8. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.


plan pracy pedagoga w roku szkolnym 2017/2018 Drukuj Email
Wpisany przez ElżbietaSzymczak   
poniedziałek, 18 września 2017 08:57

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

OPRACOWAŁ: ELŻBIETA SZYMCZAK

 

Rok szkolny 2017/2018

 
 

 

 

L.P

TREŚĆ ZADANIA

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI

TERMIN

UWAGI

I

Zadania ogólnowychowawcze.

1.Weryfikacja rejestru uczniów. Uaktualnienie informacji, sporządzenie rejestru dla klas pierwszych.

2.Dokonywanie semestralnej oceny sytuacji w szkole ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki uczniów nierealizujących obowiązku nauki.

3.Prowadzenie poradnictwa dla rodziców. Udzielanie porad ułatwiających rozwiązywanie trudności wychowawczych dzieci.

-   indywidualne spotkania z rodzicami,

- udział w zebraniach według zgłaszanych potrzeb

Wrzesień

 

 

 

Praca ciągła

 

 

 

 

 

 

W zależności od potrzeb

Współpraca z wychowawcami klas

II

Profilaktyka wychowania

1.Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych uczniów i ich problemów szkolnych. Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego:

- rozmowy indywidualne z uczniami, wychowawcami i rodzicami,

-wizyty w domach uczniów w zależności od potrzeb,

-kontakt i współpraca z instytucjami współpracującymi ze szkołą: Poradnia Psychologiczmno – Pedagogiczna , Kuratorzy Sadowi, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Policja, Prokuratura, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej,

- kontakt z internatem

2. Udzielanie pomocy wychowawcom
i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze:

- kontrola frekwencji,

- indywidualne i grupowe rozmowy z uczniami,

- inicjonowanie i koordynowanie pracy ze specjalistami,

- podejmowanie działań z zakresu profilaktyki zgodnie ze szkolnym Programem Profilaktyki.

3. Zapobiegania wszelkim zjawiskom patologii, przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu poprzez realizację programów wychowania i profilaktyki:

- rozmowy indywidualne z uczniami,

- organizowanie różnorodnych form terapii zajęciowej, (treningi interpersonalne, asertywność, radzenie sobie ze stresem , zajęcia profilaktyczne np. antyalkoholowe)

4. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród młodzieży:

- rozmowy indywidualne, pogadanki na godzinach wychowawczych,

-eliminowanie przemocy wśród młodzieży, walka z wulgaryzmem, propagowanie postaw prospołecznych.

Praca ciągła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca ciągła

Współpraca z wychowawcami klas, wychowawcami internatu, rodzicami, kuratorami, przedstawicielami PPP,PCPR, Policji, GOPS,MOPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca z wychowawcami klas
i przedstawicielami instytucji wspierających

III

Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia
i zawodu
.

 

1.Prowadzenie zajęć z zakresu poznawania siebie, umiejętności wyrażania uczuć, nauki zachowań asertywnych, sposobów radzenia sobie ze stresem.

2.Gromadzenie informacji na temat szkół ponadgimnazjalnych i przekazywanie uczniom informacji
z ofertami i adresami szkół.

3.Zorganizowanie zajęć z doradcą zawodowym.

4.Wspieranie uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia.

5..Prowadzenie warsztatów z zakresu orientacji zawodowej – współpraca z PPP

 

Praca ciągła

Współpraca z przedstawicielami Mobilnego Centrum Edukacji OHP, Klubem Pracy OHP, Klubem Pracy przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu

 

 

 

IV

 

 

 

Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej:

 

 

 

1.Organizowanie pomocy materialnej uczniom z rodzin o szczególnie trudnej sytuacji finansowej(wielodzietnych, patologicznych)

– współpraca z MOP- em, GOPS-em, Rada Rodziców

 

 

Praca ciągła

 

 

Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami zajmującymi się wsparciem finansowym.

 

 

 

V

 

 

Określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb:

 

1.Udzielanie uczniom pomocy
w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.

2. Współudział w organizowaniu pomocy uczniom wykazującym specyficzne trudności w nauce ( o charakterze dyslektycznym lub wynikające ze stopnia niepełnosprawności):

– współpraca z nauczycielami w zakresie określenia trudności wynikających z rozwoju ucznia oraz innych przyczyn niepowodzeń szkolnych,

- współudział w organizowaniu warunków (dostosowaniu wymagań do potrzeb ucznia) do realizacji zaleceń PPP.

3. Udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.

4. Udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych:

- indywidualne i grupowe spotkania z uczniami

- współpraca z nauczycielami i uczniami

Nawiązywanie i koordynowanie współpracy ze specjalistami.

5.Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży:

- wyłonienie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznych oraz śledzenie ich funkcjonowania w środowisku.

- przeprowadzenie systematycznych rozmów z uczniami,

W zależności od potrzeb

 

 

 

 

Praca ciągła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W zależności od potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

Praca ciągła.

 

 

 

 

 

Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, pracownikami PPP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca ze specjalistami, nauczycielami i rodzicami

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

Organizacja pracy własnej

1.Stała współpraca z całą Rada Pedagogiczną i innymi pracownikami szkoły w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych uczniów.

2. Stała współpraca z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania dzieci i młodzieży.

3. Prowadzenie dokumentacji:

- Dziennik Pracy Pedagoga Szkolnego

- ewidencji uczniów wymagających szczególnej opieki dydaktycznej
i wychowawczej, pomocy materialnej,

- ewidencji wszystkich uczniów

 

 

Praca ciągła

 

 

 

Sporządziła Elżbieta Szymczak.

Więcej…
 
praca z uczniem słabym Drukuj Email
Wpisany przez ElżbietaSzymczak   
wtorek, 06 czerwca 2017 07:27

PORADNIK PRACY Z UCZNIEM SŁABYM

W ZESPOLE SZKÓL IM.STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W OPATÓWKU

 

 

 

 

 

 

 

Charakterystyka ucznia słabego:

 • trudności w rozumieniu i przyswajaniu materiału,
 • brak zainteresowania przedmiotem i brak chęci poznawania,
 • nieumiejętność kierowania własnymi procesami psychicznymi, nieumiejętność uczenia się,
 • bierność i rezygnacja wynikające ze słabej aktywności myślowej,
 • nieumiejętność pokonywania trudności intelektualnych.

Przyczyny niepowodzeń:

 • cechy osobowościowe,
 • trudna sytuacja rodzinna, brak wsparcia rodziców,
 • brak właściwej dla ucznia pracy na lekcjach w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych.

Działania mające na celu identyfikację ucznia z problemami:

 • stworzenie bazy danych o uczniach nowoprzybyłych na podstawie  świadectw, wyników sprawdzianu po gimnazjum, informacji dotyczących dysfunkcji,
 • diagnoza wstępna: poznanie osiągnięć edukacyjnych uczniów klas  pierwszych, poznanie nowoprzybyłych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem ich predyspozycji i środowisk rodzinnych,
 • ocena czynników warunkujących osiągnięcia uczniów związanych ze  sposobem funkcjonowania szkoły,
 • sporządzenie raportu na temat diagnozy wstępnej uczniów,
 • monitorowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia.

Cele pracy z uczniem słabym:

 • indywidualizacja procesu nauczania,
 • rozwijanie zainteresowań i motywacji do pracy,
 • kształtowanie osobowości i pobudzanie wiary w siebie.

 

 

 

 

 

 

 

PROPONOWANE DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH PRACY Z UCZNIEM SŁABYM

 

1.Poznanie ucznia przez nauczyciela.

Nauczyciel powinien dbać o zebranie następujących wiadomości o uczniu słabym:
- jakie ma trudności?
- czy te trudności zostały zdiagnozowane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną
i jakie są wskazania do pracy z uczniem?
- jak uczeń funkcjonuje w środowisku rodzinnym?

2. Stworzenie uczniowi szansy poznania samego siebie.

Najlepszą metodą poznania ucznia jest przeprowadzenie analizy SWOT, czyli poznanie słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń. W przypadku ucznia słabego nauczyciel musi przeprowadzić tę analizę z uczniem. Odpowiednio przeprowadzona rozmowa pozwoli na pozbycie się lęków i pozwoli wzmocnić motywację do nauki.

3. Indywidualizacja i opieka nad uczniem w czasie procesu dydaktycznego.

Nauczyciel powinien rozpoznać sytuacje na tyle, aby stwierdzić ,czy uczniowi wystarczy pomoc koleżanek i kolegów z klasy, czy też potrzebna jest mu stała opieka nauczyciela.

4. Wzbogacenie lekcji o środki dydaktyczne, które wspomagać będą przyswajanie wiedzy przez ucznia.

Ważnym jest, aby stwierdzić, jakie zmysły ucznia w największym stopniu uczestniczą w przyswajaniu wiedzy, a więc czy jest wzrokowcem, słuchowcem, a może uzdolniony jest manualnie? Ważnym jest także, jakie jest tempo jego pracy? Zbyt duże nagromadzenie form i środków może spowodować jego zniechęcenie i zmniejszenie motywacji do nauki. Środki dydaktyczne powinny być różnorodne, aby ciągle budziły zaciekawienie ucznia.5. Różnicowanie prac i zadań.

Uczeń słaby powinien otrzymywać zadania klasowe i prace domowe odpowiednie do swoich możliwości. Prac zbyt trudnych nie będzie rozwiązywał lub je ściągnie od kolegów z klasy, nie zadając sobie najmniejszego trudu, a w konsekwencji „równać będzie w dół”.

6. Uczenie umiejętności systematycznej pracy.

Uczeń musi być przekonany, że wszystkie jego działania zostaną sprawdzone i ocenione oraz, że każda praca musi mieć swój koniec i końcowy efekt.

7. Kontakty z rodzicami.

W celu wczesnego wykrycia przyczyn trudności i przeciwdziałanie im potrzebny jest stały i dobry kontakt z rodzicami. Właściwa współpraca przekona ucznia, że cały czas ktoś o niego dba i interesuje się jego osobą, co w konsekwencji może wpływać na wzrost motywacji do nauki.

8. Nagradzanie i karanie.

Metoda taka pozwala ciągle motywować ucznia. Nagradzanie to nie tylko stawianie ocen, ale także pochwały słowne , karanie natomiast ma sens tylko wtedy, gdy nauczyciel zadba o klarowne zasady pracy na lekcji. Uczeń musi znać swoje obowiązki i wiedzieć, że zostanie rozliczony ze swoich działań. Metoda „kija i marchewki” od lat popycha świat do przodu.

9. Stosowanie odpowiednich metod nauczania.

W przypadku uczniów słabych wskazana jest np. metoda pracy w grupie, nauczyciel jednak cały czas powinien monitorować aktywność uczniów. Ważną rolę mogą odegrać liderzy grup i ich aktywność w rozdzielaniu zadań.
Dobre efekty może dać stosowanie metody programowanej, praca z podręcznikiem a także metody aktywne: inscenizacja, mapa mentalna, studium przypadku.

 

 

REALIZACJA CELÓW

 

I. Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych ucznia, poprzez:

 • Opracowanie Raportu Wstępnego
 • Kontakty z wychowawcami w celu monitorowania ewentualnych niepowodzeń szkolnych
 • Stałe kontakty z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1
  w Kaliszu, lub innymi specjalistami (wg potrzeb)

II. Praca z uczniem słabym w ramach przedmiotów ogólnokształcących
(na lekcjach i poza lekcjami)

 

 1. Język polski
 • zajęcia wyrównawcze dla uczniów potrzebujących dodatkowego wyjaśnienia materiału
 • uczniowie z dysleksją otrzymują polecenie wcześniejszego zapoznania się z tekstem czytanym i omawianym na zajęciach następnych
 • uczniom z dysgrafią zaleca się przepisywanie fragmentów tekstów
  z podręcznika, dbając o poprawną kaligrafię w zeszycie w wąską linię
 • uczniowie słabi przepisują partie tekstu z podręcznika kształcąc styl wypowiedzi i poszerzając słownictwo.
 • Zajęcia fakultatywne dla klas maturalnych.

 

 1. Języki obce (język angielski, niemiecki)

 

Metody pracy w czasie lekcji:

 • rozbudzanie zainteresowań i wyrabianie właściwej motywacji do nauki,
 • ułatwianie uczniowi opanowania umiejętności czytania i pisania przez ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej i manualnej,
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • podnoszenie graficznego poziomu pisania i czytania
 • kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania
  i samokontroli
 • monitorowana przez nauczyciela prowadzącego praca w grupach
 • kolejne metody podpowiedzi, które polegają na konkretyzacji zadania
  i jednoczesnym rozwiązaniu analogicznego zadania; na bezpośrednim wskazaniu sposobu rozwiązania lub rozwiązanie dzięki naprowadzającym pytaniom
 • różnicowanie trudności pracy domowej (uczniowie otrzymują do wyboru dwa lub więcej zadań, które są o różnym stopniu trudności)
 • wzbogacanie lekcji o środki dydaktyczne, które wspomagają przyswajanie wiedzy przez ucznia i rozbudzają zainteresowanie tematem lekcji
 • stosowanie pomocy dydaktycznych i wizualizacji obrazujących temat/ zagadnienie
 • stosowanie metod aktywnych w czasie lekcji: inscenizacja, mapa mentalna, studium przypadku itp.
 • pomoc nauczyciela w rozwiązywaniu ćwiczeń indywidualnych
  w czasie lekcji
 • dostosowywanie wymagań, trudności i tempa pracy do możliwości uczniów
 • praca w grupach lub parach „wg zasady uczeń słaby + uczeń zdolny”
 • pochwały za przejaw aktywności ucznia słabego
 • propozycja samodzielnego przygotowania fotografii z bieżących działów tematycznych wraz z opisem i spekulacją tematyczną
 • prowadzenie kroniki klasowej w języku obcym, uczniowie w grupach przygotowują krótkie zapisy zdarzeń opatrzonych odpowiednią szatą graficzną (każdy uczeń dopasowuje swój fragment wpisu do swoich możliwości i może liczyć na pomoc i wskazówki innych uczniów oraz nauczyciela)
 • fakultety dla klas programowo najwyższych.

 

Poza zajęciami lekcyjnymi:

 • zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas pierwszych (w miarę potrzeb)
 • udostępnianie i wskazywanie czasopism i literatury obcojęzycznej do ćwiczenia czytania ze zrozumieniem
 • udzielanie konsultacji indywidualnych
 • udostępnianie dodatkowych zadań do utrwalenia słownictwa
  i gramatyki

 

 1. Matematyka i fizyka

 

W pracy z uczniem słabym nie powinno się jednoznacznie rozdzielać metod pracy z uczniem na zajęciach przedmiotowych i poza nimi (oczywiście zdając sobie sprawę ze specyfiki pracy na lekcji i pracy ucznia poza lekcją). Także różnicowanie zadań domowych ma związek z dwoma wcześniejszymi aspektami rozważanego problemu.

 

Metody pracy w czasie zajęć lekcyjnych:

 • uczenie systematycznej pracy
 • praca z podręcznikiem
 • praca w grupie (z ciągłym monitorowaniem aktywności uczniów)
 • nagradzanie i karanie (nie tylko za pomocą oceny)
 • metody podpowiedzi (konkretyzacja zadania i jednoczesne rozwiązanie podobnego problemu)
 • różnicowanie prac i zadań
 • wzbogacanie lekcji w odpowiednie pomoce dydaktyczne

 

Metody pracy poza zajęciami lekcyjnymi:

 • uczenie systematycznej pracy (zadania sprawdzone i ocenione)
 • różnicowanie zadań domowych
 • fakultety maturalne dla klas programowo najwyższych.

 

Sposoby różnicowania zadań domowych:

 • uczeń może wybrać zadanie z kilku pozostałych zadanych
 • uczeń nie musi rozwiązać zadania „do końca” ale powinien albo przedstawić plan rozwiązania albo jednoznacznie nazwać problem, którego nie potrafi rozwiązać.

 

 1. Biologia i chemia

 

Metody pracy w czasie zajęć lekcyjnych:

 • praca w grupach lub parach „wg zasady uczeń słaby + uczeń zdolny”
 • monitorowanie indywidualnej pracy uczniów słabych w czasie lekcji oraz pomoc w trudnościach (w trakcie uzupełniania ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń, samodzielnego pisania równań)
 • różnicowanie zadań na kartkówkach i sprawdzianach

 

Metody pracy poza zajęciami lekcyjnymi:

 • indywidualne konsultacje poza zajęciami

 

Zadania domowe:

Zróżnicowanie trudności zadań domowych.

 

 1. Geografia

 

Metody pracy w czasie zajęć lekcyjnych:

 • wolniejsze tempo pracy
 • stopniowanie trudności
 • odpytywanie z zadań niewymagających wyciągania wniosków
 • pomoc przy odpowiedzi - zadawanie dodatkowych, pomocniczych pytań
 • wydłużanie czasu odpowiedzi, czasu na odczytanie informacji z mapy
 • dostosowywanie wymagań do możliwości ucznia z uwzględnieniem jego mocnych stron
 • unikanie stawiania ocen negatywnych, zachęcanie do poprawy zadań, aż do uzyskania sukcesu
 • posługiwanie się rysunkami i schematami zjawisk i procesów zamiast formy opisowej
 • stwarzanie przyjaznej uczniowi atmosfery pracy na lekcjach (akceptacja, cierpliwość, życzliwość)
 • pochwały za każdy przejaw aktywności

Metody pracy poza zajęciami lekcyjnymi:

 • umożliwianie wykonywania zadań w domu, gdzie uczeń ma zapewniony komfort pracy
 • informowanie ucznia na lekcji, o czy będzie traktować temat następnych zajęć tak, żeby mógł w domu przeczytać tekst
  z podręcznika czy innego źródła i uczestniczyć potem aktywnie
  w lekcji nie czując się gorszym
 • udostępnianie materiałów pomocniczych do pracy w domu

 

Zadania domowe:

 • umożliwianie wykonywania zadań i zagadnień, które ucznia interesują i w takiej formie, aby mógł dowieść swoich umiejętności i wiedzy.

 

 

 1. Informatyka
 • zajęcia pozalekcyjne
 • indywidualna praca z uczniem
 • dostosowanie tempa pracy i poziomu zadań do możliwości ucznia
 • stopniowanie trudności
 • praca w grupach (uczeń słaby + uczeń zdolny )
 • dobór zadań adekwatnych do poziomu wiedzy ucznia słabego
 • stosowanie prezentacji dotyczących wybranych zagadnień sprawiających trudności
 • możliwość opracowywania przez ucznia zadań i ćwiczeń mających na celu zaprezentowanie własnej wiedzy i zdolności

 

 1. Wychowanie fizyczne

 

Metody w czasie zajęć lekcyjnych:

 • metoda syntetyczna (nauczanie ćwiczenia w całości, nie naruszając schematu ruchu – stosowana przy nauczaniu form ruchu : skoku, biegu, rzutu)
 • metoda analityczna (nauczanie ćwiczenia częściami - w przypadku ćwiczeń złożonych – dążenie do ułatwienia skomplikowanych ćwiczeń, przez rozbicie ich na proste składowe elementy, a następnie łączenie
  w całość)
 • metoda kombinowana (połączenie wyżej wymienionych metod) – łatwych czynności uczeń uczy się w całości, trudne natomiast rozbijane są na prostsze elementy.

 

Dla każdego ucznia, który wykazuje problemy z opanowaniem pewnych form ruchowych istnieje możliwość skorzystania z zajęć pozalekcyjnych, podczas których przy pomocy nauczyciela może doskonalić to, z czym ma kłopot na lekcji wychowania fizycznego.

 

 

 1. Historia i wiedza o społeczeństwie

 

Metody pracy w czasie zajęć lekcyjnych:

 

 • Pomoc podczas odpowiedzi ustnych, poprzez zadawanie dodatkowych, pomocniczych pytań,
 • Dostosowanie tempa pracy do możliwości ucznia,
 • Wydłużenie czasu odpowiedzi,
 • Stworzenie przyjaznej atmosfery pracy na lekcjach

 

Metody pracy poza zajęciami lekcyjnymi:

 • Udostępnianie materiałów pomocniczych do pracy w domu,
 • Umożliwianie wykonania zadań w domu

 

Zadania domowe:

 • Umożliwienie wykonania zadań z tematyki interesującej ucznia,
 • Zadania dodatkowe z tematyki podejmowanej na lekcjach, w celu dokładniejszego opanowania materiału.

 

 

 

IV Działania biblioteki szkolnej skierowane na pomoc uczniom słabym

 

Opiekun biblioteki szkolnej proponuje w oparciu o swoją wiedzę oraz księgozbiór następujące formy pracy z uczniem słabym:

 1. pomoc w wyszukiwaniu informacji na określony temat
 2. instrukcje i wskazówki odnośnie sposobów pracy ze słownikiem, encyklopedią, leksykonem – wyszukiwanie pojęć i zagadnień
 3. wskazywanie możliwości wyszukiwania informacji ze spisów treści, indeksów, bibliografii
 4. prezentacja sposobów czytania ze zrozumieniem przez śledzenie lub wykonywanie ilustracji do książki, wiersza, tekstu
 5. pomoc przy odrabianiu pracy domowej
 6. wyszukiwanie materiałów do inspiracji twórczej, do rozwiązań kompozycyjnych na zajęcia artystyczno - zawodowe
 7. organizowanie pomocy koleżeńskiej w czasie zajęć wychowania fizycznego (dla osób zwolnionych z lekcji wf)
 8. przygotowywanie warsztatu pracy dla osób, które nie uczestniczą
  w lekcjach religii
 9. prezentacja filmów edukacyjnych w czytelni – pomoc przy pisaniu recenzji
 10. organizacja pracy świetlicy dla uczniów klas gimnazjalnych oczekujących na zajęcia lub na przyjazd rodziców – pomoc przy odrabianiu zadań domowych.

 

V Praca internatu nad niwelowaniem niepowodzeń szkolnych

 1. Indywidualizacja procesu nauczania stymulująca rozwój uczniów:
 • Przeprowadzenie rozmów, ankiet, testów diagnozujących
 • Dostosowanie sposobu i tempa pracy na nauce własnej do indywidualnych potrzeb uczniów
 • Konsultacje przedmiotowe i zajęcia wyrównawcze
 • Organizowanie pozalekcyjnej pomocy koleżeńskiej
 • Systematyczna kontrola postępów w nauce (przegląd dzienników, zeszytów, sprawdzanie obecności na nauce własnej )
 1. Rozwijanie zainteresowań i motywacji do pracy
 • Organizowanie zajęć pozalekcyjnych
 • Zachęcanie uczniów do opracowania materiału z podręcznika
  i referowania go na zajęciach
 • Praca w grupach z udziałem uczniów „słabych”
 • Częste rozmowy mobilizujące do nauki
 • Udzielanie praktycznych porad nt. efektywnego uczenia się
  i zapamiętywania
 • Wskazywanie możliwości korzystania z odpowiednich stron
  w internecie
 1. Kształtowanie osobowości i pobudzanie wiary w siebie
 • Rozpoznanie sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia
 • Współpraca z pedagogiem szkolnym i rodzicami
 • Pedagogizacja rodziców
 • Praca w grupach z udziałem uczniów słabych ułatwiająca otrzymanie pozytywnych ocen i odniesienie sukcesu
 • Zachęcanie uczniów do aktywności pozalekcyjnej np. udział
  w akademiach, imprezach w internacie, organizacja wycieczek, dające mu szansę przeżycia sukcesu
 • Rozmowy indywidualne na tematy osobiste, wzmacniające poczucie własnej wartości

 

 

VI Pedagog Szkolny

 

Praca pedagoga z uczniem słabym ma dwa kierunki:

- Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych ucznia, która opiera się na wywiadach o uczniu z nauczycielami, rozmowy diagnozujące z uczniami i jego rodzicami. Na tym etapie pomocy uczniom słabym pedagog może podejmować konsultacje ze specjalistami, oraz kierować ucznia pełnoletniego, lub rodziców ucznia niepełnoletniego do odpowiedniej poradni.

- Praca wyrównawcza polega na realizacji zaleceń poradni specjalistycznych lub na poszukiwaniu optymalnych metod nauki dla danego ucznia – poprzez indywidualne rozmowy z uczniem słabym, udzielanie wskazówek jego rodzicom oraz konsultowanie oddziaływań dydaktycznych z nauczycielami.

 

VII Współpraca z rodzicami

 • Spotkania z rodzicami
 • Dyżury wychowawców
 • Konsultacje z nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących
  i artystycznych
 • Porady pedagoga szkolnego dla rodziców
 • Pedagogizacja rodziców

 OPRACOWAŁA PEDAGOG :ELŻBIETA SZYMCZAK

 

 

 

 

 

Więcej…
 
Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb uczniów. Drukuj Email
Wpisany przez SylwiaJaniczak-Malewska   
czwartek, 26 stycznia 2017 20:07
Więcej…
 
Rady dla każdego Drukuj Email
Wpisany przez ElżbietaSzymczak   
środa, 24 kwietnia 2013 10:55

> Jak unikać konfliktów z innymi ludźmi
1. Dotrzymuj złożonych obietnic.
2. Wypełniaj swoje obowiązki.
3. Mów prawdę.
4. Pracuj nad swoim charakterem.
5. Panuj nad formami wyrażania gniewu (staraj się zachowywać spokój).
6. Zawsze szukaj porozumienia i nie odwracaj się od ludzi proponujących Ci dialog - rozmawiaj.
7. Nie żałuj swojego czasu dla innych.
8. Kiedy coś zrobiłeś źle lub wyrządziłeś komuś krzywdę, przyznaj się, przeproś i napraw.
9. Kiedy ktoś wyrządził Ci krzywdę, wybaczaj.
10. Nie ulegaj zniechęceniu, frustracji i poczuciu bezsensu.
11. Nie zniechęcaj się poczuciem winy z powodu własnych niepowodzeń i błędów.
12. Nie potępiaj ludzi.
13. Miej "zdrowe" poczucie humoru. Naucz się żartować z samego siebie.

> Dekalog dla rodziców i wychowawców
1. Nic upokarzaj dziecka, bo ono, tak jak ty, ma silne poczucie własnej godności.
2. Staraj się nie stosować takich metod, których sam w dzieciństwie nie akceptowałeś.
3. Pozwalaj dziecku dokonywać wyboru najczęściej jak możesz.
4. Jeśli zachowałeś się wobec dziecka niewłaściwie, - przeproś je i wytłumacz się. Nie bój się utraty autorytetu - dziecko i tak wie, kiedy popełniasz błędy.
5. Nigdy nie mów źle o dziecku, szczególnie w obecności innych osób.
6. Nie mów "zrobisz to, bo tak chcę" - Jeżeli musisz Czegoś zabronić, zawsze to uzasadnij.
7. Jeśli wydajesz polecenia dziecku, staraj się nie stać nad nim i mówić z góry swego autorytetu.
8. Nie musisz być za wszelką cenę konsekwentny, nie musisz być w zgodzie z innymi dorosłymi przeciw dziecku, jeżeli wiesz, że oni nie mieli racji.
9. Gdy nie wiesz, jak postąpić, pomyśl, jak ty poczułbyś się, będąc dzieckiem.
10. Staraj się być czasem adwokatem dziecka.

("Konwencja o prawach dziecka" przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20.11.1989r.)

> Rodzicu pamiętaj!
1. Kochaj, ale wymagaj.
2. Okazuj dziecku swoje uczucia.
3. Przekazuj dziecku pozytywne informacje o nim (pochodzące od ciebie i osób trzecich).
4. Dostrzegaj wszystkie osiągnięcia dziecka, nawet bardzo drobne.
5. Doceniaj nawet niedokończone dzieło dziecka.
6. Zanim skrytykujesz, pozwól dziecku wyjaśnić.
7. Zachowaj umiar w udzielaniu pomocy przy odrabianiu lekcji.
8. Przerzuć na dziecko odpowiedzialność za jego naukę.
9. Pozwól dziecku podejmować decyzje o dodatkowych zajęciach i innych sprawach.
10. Pozwól dziecku wybrać kierunek rozwoju i wspieraj je w tym.
11. Pozwól dziecku poczuć jego sukces.
12. Pokaż dziecku korzyści płynące ze spróbowania swoich sił w nowej dziedzinie - i nie naciskaj dłużej.
13. Okazuj dziecku swoją wiarę w jego sukces.
14. Stawiaj poprzeczki ma miarę własnych ambicji.
15. Zaufaj dziecku i okazuj mu to zaufanie.
16. Naucz się rozmawiać z dzieckiem.
17. Naucz się słuchać dziecka.
18. Nie monologuj.
19. Rozmawiaj z dzieckiem wtedy, gdy panujesz nad swoimi emocjami.
20. Nie obarczaj dziecka poczuciem winy.
21. Wyszukuj pozytywy w każdej sytuacji.
22. Okazuj zainteresowanie zamiast kontrolować.
23. Nie mów "nigdy", "wszystko" i "zawsze".


 
zadania pedagoga Drukuj Email
Wpisany przez ElżbietaSzymczak   
środa, 24 kwietnia 2013 10:52

Podstawowe zajęcia pedagoga szkolnego obejmują działania takie jak:

 • Współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie planowania i realizowania programu wychowawczego szkoły oraz innych planów i programów związanych z wychowaniem, profilaktyką społeczną, rozwojem osobowym uczniów, poprawianiem jakości pracy szkoły,
 • Współpraca z wychowawcami w dziedzinie wychowania,
 • Pomoc i interwencja w nagłych przypadkach,
 • Planowanie tematyki godzin wychowawczych,
 • Rozeznanie potrzeb i zapewnienie pomocy materialnej uczniom, którzy tego potrzebują,
 • Planowanie i organizowanie akcji profilaktycznych,
 • Organizacja zajęć integracyjnych dla klas pierwszych oraz integrację uczniów klas specjalnych,
 • Opieka indywidualna nad uczniami wymagającymi takiego wsparcia,
 • Współpraca z placówkami specjalistycznymi prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, pomocy psychologicznej czy terapeutycznej,
 • Stworzenie odpowiednich warunków oraz zaoferowanie czasu i własnego zainteresowania dla każdego ucznia i jago rodzica, którzy potrzebują kontaktu z pedagogiem szkolnym.
 
Strona 1 z 2